Σας ενημερώνουμε πως η WATERAIR, απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία, με έδρα βιοτεχνικής ζώνης στο 68580 στο SEPPOIS-LE-BAS, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο και στις Εταιρείες της Mulhouse, με αριθμό 440 123 487 (στο εξής "εμείς") επιθυμεί να προβεί στη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά (στο εξής, τα "Δεδομένα").

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Έρευνα της αγοράς•
 • Διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων•
 • Διαχείριση των προσωποποιημένων προωθητικών προσφορών•
 • Μετρήσεις κοινού και στατιστικών•
 • Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης, για να σας προτείνουμε τη σωστή χώρα στον αναδυόμενο κατάλογο•
 • Επαναστόχευση / Επαναληπτικό μάρκετινγκ
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων•
 • Έρευνες ικανοποίησης•
 • Μεταφορά σε υπεργολάβους στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: πληροφορική, εμπόριο, οικονομικά, μάρκετινγκ, επικοινωνία, διοικητική μέριμνα και βιομηχανία για την ορθή εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της πελατειακής σχέσης.

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται για μια διάρκεια αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών και προορίζονται για να τα συμβουλευτούν οι εσωτερικές μας υπηρεσίες καθώς και οι πάροχοί μας.

Λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων, του κόστους θέσης σε εφαρμογή και της φύσης, του πεδίου εφαρμογής, του περιεχομένου και των σκοπών των πραγματοποιούμενων επεξεργασιών καθώς και των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, δεσμευόμαστε να θέσουμε σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εγγυηθούμε την προστασία των Δεδομένων σας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ αριθ. 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 καθώς και του τροποποιημένου νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, σας ενημερώνουμε πως έχετε το δικαίωμα:

 • Να έχετε πρόσβαση και να διορθώνετε τα Δεδομένα σας•
 • Να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των Δεδομένων σας για νόμιμους λόγους•
 • Μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τα κείμενα, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων ή τη διαγραφή των Δεδομένων•
 • Την ανάκληση της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή•
 • Να λαμβάνετε τα Δεδομένα σας σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο με σκοπό να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας)•
 • Να καθορίσετε οδηγίες σχετικές με τη διατήρηση, τη διαγραφή και τη διαβίβαση των Δεδομένων σας μετά θάνατον.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε πως διαθέτετε δικαίωμα αντίρρησης στα πλαίσια κατάρτισης προφίλ που πραγματοποιούμε ετησίως με σκοπό να σας προτείνουμε προσωποποιημένες προσφορές.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας καλούμε να στείλετε την αίτησή σας, συνοδευόμενη από αποδεικτικό ταυτότητας, ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: rgpd@waterair.com.

Σας ενημερώνουμε επιπροσθέτως πως έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Με την αποδοχή των παρόντων πληροφοριών στην επιγραφή cookie στο κάτω μέρος της σελίδας, αποδέχεστε να μεταβιβάσετε τα Δεδομένα σας στην εταιρεία WATERAIR μέσα στα πλαίσια των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω.