Wij delen u mee dat WATERAIR, een ‘Société par Actions Simplifiée’ (S.A.S., vertaald: Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap), met maatschappelijke zetel te Zone artisanale, 68580 in SEPPOIS-LE-BAS, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Mulhouse, onder nummer 440 123 487 (hierna « wij »), persoonsgegevens over u wenst te verzamelen (hierna « de Gegevens »).

Uw Gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Commerciële prospectie;
 • Beheer van de nieuwsbrief;
 • Beheer van gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen;
 • Meting en statistieken van het publiek;
 • Geolocatie, om u het juiste land aan te bieden in de vervolgkeuzelijst;
 • Retargeting / Remarketing;
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Tevredenheidsonderzoeken;
 • Overdracht aan gegevensverwerkers in de volgende domeinen: IT, handel, financiën, marketing, communicatie, logistiek en industrie voor de goede uitvoering van het contract en de opvolging van de klantrelatie.

Uw Gegevens worden bewaard voor een periode die strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van deze doeleinden en zijn bedoeld om te worden geraadpleegd door onze interne diensten en door onze dienstverleners.

Rekening houdend met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de uitgevoerde verwerking, alsook met de risico’s voor uw rechten en vrijheden, verbinden wij ons ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de bescherming van uw Gegevens te waarborgen.

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de Wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, delen wij u mee dat u het recht heeft:

 • Op toegang en correctie van uw Gegevens;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens voor legitieme redenen;
 • Binnen de door de teksten gestelde grenzen, te verzoeken om de verwerking van de Gegevens te beperken of de Gegevens te verwijderen;
 • Om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
 • Om uw Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen om ze naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen (recht op overdraagbaarheid);
 • Om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw Gegevens na uw overlijden.

Daarnaast informeren wij u dat u een recht van bezwaar heeft in het kader van de profilering die wij jaarlijks uitvoeren om u gepersonaliseerde offertes voor te stellen.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen, nodigen wij u uit uw aanvraag, vergezeld van een identiteitsbewijs, per e-mail naar het volgende adres te sturen: .

Wij informeren u ook dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Door de informatie op de cookie-banner onderaan de pagina te accepteren, gaat u ermee akkoord uw Gegevens aan WATERAIR door te geven voor de hierboven beschreven doeleinden.