Oznamujeme vám, že WATERAIR, zjednodušená akciová společnost se sídlem Artisanal Zone, 68580 v SEPPOIS-LE-BAS, zapsaná v obchodním rejstříku v Mulhouse pod číslem 440 123 487 (dále jen „my“ ) si přeje shromažďovat vaše osobní údaje (dále jen „údaje“).

Vaše údaje jsou shromažďovány pro následující účely:

 • Obchodní prospekce;
 • Správa informačních bulletinů;
 • Správa personalizovaných nabídek a akcí;
 • Měření publika a provádění statistik;
 • Geolokace, abychom vám v rozbalovacím seznamu mohli nabídnout správnou zemi;
 • Retargeting/remarketing;
 • Plnění smlouvy;
 • Průzkumy spokojenosti;
 • Převádění činnosti na subdodavatele v následujících oblastech: informační technologie, obchod, finance, marketing, komunikace, logistika a průmyslové odvětví za účelem řádného plnění smlouvy a následného sledování vztahů se zákazníky.

Vaše údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění těchto cílů a slouží k tomu, aby byly konzultovány našimi interními odděleními a poskytovateli služeb.

S ohledem na stav znalostí, náklady na provádění opatření, jejich povahu, rozsah, kontext a účel, a dále na rizika spojená s vašimi právy a svobodami, se zavazujeme k provedení vhodných technických a organizačních opatření k zajištění ochrany vašich údajů.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a se zákonem č. 78-17 z 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů vás informujeme, že máte právo:

 • Na přístup ke svým osobním údajům a na jejich úpravy;
 • Odmítnout zpracování osobních údajů z právních důvodů;
 • Požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, nebo aby byly vaše údaje smazány, v rámci omezení stanovených v příslušných textech;
 • Kdykoli svůj souhlas stáhnout;
 • Na obdržení svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu za účelem jejich předání jinému správci dat (právo na přenositelnost);
 • Stanovit pokyny týkající se uchovávání, smazání a předávání vašich údajů po vaší smrti.

Dále vás informujeme, že máte právo na opozici v rámci profilování, které provádíme každý rok, abychom vám mohli nabízet personalizované nabídky.

Chcete-li uplatnit svá práva, pošlete svoji žádost spolu s průkazem totožnosti e-mailem na adresu: .

Rovněž vás informujeme, že máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Přijmutím informací obsažených v okně s informacemi o souborech cookie ve spodní části stránky souhlasíte s tím, že sdělíte své údaje společnosti WATERAIR za výše popsanými účely.