Informujeme vás, že zjednodušená akciová spoločnosť WATERAIR so sídlom na adrese Zone artisanale, 68580 v SEPPOIS-LE-BAS, zapísaná v Obchodnom registri Mulhouse pod číslom 440 123 487 (v ďalšom texte „my“), chce zbierať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú (v ďalšom texte „Osobné údaje“).

Vaše osobné údaje sú spracovávané na nasledovné účely:

 • Prieskum trhu;
 • Riadenie odberu noviniek (newsletterov);
 • Riadenie personalizovaných promo ponúk;
 • Merania návštevnosti stránky a štatistiky;
 • Geolokalizácia, aby sme vám navrhli správnu krajinu v rolovacom zozname;
 • Retargeting / Remarketing;
 • Plnenie zmluvy;
 • Ankety spokojnosti;
 • Prenos údajov subdodávateľom s nasledovným predmetom činnosti: informatika, obchod, financie, marketing, komunikácia, logistika a priemysel, s cieľom zabezpečiť správne plnenie zmluvy a monitorovanie vzťahov so zákazníkmi.

Vaše osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie týchto účelov a sú určené  na nahliadnutie našim interným oddeleniam, ako aj našim poskytovateľom služieb.

Vzhľadom na súčasné poznatky, náklady na zavádzanie a povahu, dosah, kontext a účely vykonaných spracúvaní údajov, ako aj vzhľadom na riziká týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, sa zaväzujeme zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov.

V súlade s európskym nariadením č. 2016/679 z 27. apríla 2016, ako aj s novelizovaným zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978, vás informujeme, že máte právo: 

 • na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu;
 • namietať spracovanie svojich osobných údajov z oprávnených dôvodov;
 • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo vymazanie osobných údajov, v medziach stanovených zákonnými predpismi;
 • kedykoľvek odvolať váš súhlas k spracovaniu osobných údajov;
 • dostávať svoje osobné údaje v bežne používanom a čitateľnom štrukturovanom formáte, aby mohli byť odovzdané inej zodpovednej osobe za spracovanie osobných údajov (právo na prenosnosť osobných údajov);
 • stanoviť pokyny týkajúce sa uchovávania, vymazania a komunikácie svojich osobných údajov po vašom úmrtí.

Ďalej vás informujeme, že máte právo vzniesť námietku v rámci profilovania, ktoré vykonávame každoročne s cieľom ponúknuť vám personalizované ponuky.

Na uplatnenie vašich práv zašlite vašu žiadosť  s dokladom totožnosti na e-mailovú adresu: .

Zároveň vás informujeme, že máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Odsúhlasením informácií uvedených v lište informujúcej o používaní cookies v spodnej časti stránky súhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti WATERAIR na vyššie opísané účely.